هشت مشکل رایج با فکوس دوربین عکاسی

دائم نقطه فکوس تغیر می کند و در نهایت سوژه را از دست می دهید؟ گاهی هم اتوفکوس به موقع عمل می کند و در نتیجه می بینید که خطا داشته و عکس شما وضوح ندارد؟ این اتفاقات نا امید کننده در عکاسی متداول است اما به راحتی قابل کنترل است.

اگر شما به طور رایج با اتوفوکوس دوربین خود مشکل دارید ؛ این مطلب ۸ مورد از شایعترین مشکلات در زمان استفاده از اتوفوکوس دوربین و روشهای برطرف نمودن آنها را برای شما بیان می کند .

ادامه

Verified by MonsterInsights